Eksmisja przy rozwodzie | adwokat Częstochowa

Orzeczenie w wyroku rozwodowym o eksmisji jednego z małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania ma charakter wyjątkowy (art. 58 § 2 zd. 2 KRO). Zostało ograniczone do wypadków, gdy małżonek rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia dalsze wspólne zamieszkiwanie. Chodzi tu o okoliczności szczególnie drastyczne, np. dopuszczanie się rękoczynów*. W tym trybie małżonek może być wyeksmitowany tylko z mieszkania, do którego przysługuje prawo podmiotowe wspólnie obojgu małżonkom, a także gdy są współposiadaczami mieszkania. W kategorii tej mieszczą się – lege non distinguente – mieszkania będące przedmiotem wspólności ułamkowej obojga małżonków. A fortiori odnosi się to do mieszkania wchodzącego w skład majątku osobistego tego małżonka, który żąda eksmisji. Nie stoi temu na przeszkodzie istniejące po stronie eksmitowanego uprawnienie do mieszkania opierające się na tytule rodzinnoprawnym (art. 281 KRO).

Podział majątku wspólnego | adwokat Częstochowa rozwody [czytaj]

Orzeczenie eksmisji nie powoduje utraty przez usuniętego małżonka przysługującego wspólnie tytułu prawnego do mieszkania. Małżonek, który domagał się eksmisji, zachowuje prawo do zamieszkiwania w sposób wyłączny. Przeciwko drugiemu małżonkowi przysługują mu środki wymuszające utrzymanie takiego stanu (art. 222, 251, 690 KC). W ślad za tym wspólne prawo do mieszkania może być w przyszłości objęte podziałem majątku wspólnego.

Jeżeli eksmisji nie orzeczono w wyroku rozwodowym, każde z byłych małżonków może wystąpić z takim żądaniem na podstawach przewidzianych w KC i OchrLokU. Jak podkreślił SN w uchwale z 12.6.2008 r.*, małżonek może wystąpić w odrębnym procesie o eksmisję drugiego małżonka ze wspólnego lokalu mieszkalnego na podstawie art. 13 ust. 2 OchrLokU także w czasie trwania postępowania w sprawie o rozwód, w której nie zgłoszono żądania eksmisji.

Marika Pałasińska
Dobry Adwokat Częstochowa