Podział majątku wspólnego | adwokat Częstochowa rozwody

Podział majątku wspólnego na skutek rozwodu, w skład którego wchodzi prawo do mieszkania, może być dokonany:

  1. na wniosek jednego z małżonków w wyroku rozwodowym (art. 58 § 3 KRO);
  2. na mocy umowy (art. 1037 § 1 KC w zw. z art. 46 KRO);
  3.  sądowym postępowaniu nieprocesowym (art. 567 § 3 i art. 688 KPC).

Podział majątku wspólnego w wyroku rozwodowym wykazuje szereg cech specyficznych. Po pierwsze, jest on dopuszczalny, jeżeli nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym (art. 58 § 3 KRO), np. jeżeli nie ma sporu między stronami co do składu ich majątku wspólnego, wielkości udziałów w majątku wspólnym i sposobu wyjścia ze wspólności. Jest to uzasadnione tym, aby realizacja głównego zadania sądu, czyli rozwiązanie małżeństwa, nie była zakłócana, a przez to przesuwana w czasie ze względu na spory majątkowe. Z reguły rozbieżności w tym zakresie między małżonkami powodują nadmierną zwłokę w postępowaniu, co pozwala sądowi na nierozstrzyganie tej sprawy w wyroku rozwodowym.

Umowa o podział majątku objętego uprzednio wspólnością małżeńską wymaga zgodnej woli podmiotów współuprawnionych. Zazwyczaj będą nimi małżonkowie lub byli małżonkowie. Jeżeli w skład majątku, który był przedmiotem wspólności, wchodzi własność nieruchomości, umowa o podział wymaga formy aktu notarialnego (art. 1037 § 2 KC w zw. z art. 46 KRO). Umowny podział majątku wspólnego może być ograniczony do części tego majątku (art. 1038 § 2 KC w zw. z art. 46 KRO), np. do własności lokalu mieszkalnego, prawa najmu.

W odróżnieniu od podziału umownego postępowanie sądowe w sprawie o podział majątku wspólnego powinno obejmować całą tę masę. Jedynie w razie istnienia ważnych ku temu powodów podział może być ograniczony do części majątku wspólnego, np. co do gospodarstwa rolnego. Podstawową czynnością sądu jest ustalenie składu i wartości majątku podlegającego podziałowi. Przedmiotem podziału będą przede wszystkim prawa podmiotowe do mieszkań należących uprzednio do wspólności majątkowej. Dotyczy to także prawa najmu lokalu mieszkalnego objętego pozaustrojową wspólnością małżeńską, skoro stosuje się do niej przepisy o wspólności ustawowej odpowiednio. Składniki majątku wspólnego niezgłoszone do podziału lub pominięte przez sąd nie tracą takiego statusu w wyniku uprawomocnienia się postanowienia sądu i mogą być objęte podziałem uzupełniającym. Ponieważ nie stały się one przedmiotem rozstrzygnięcia sądu, nie stoi temu na przeszkodzie powaga rzeczy osądzonej.

Marika Pałasińska
Dobry Adwokat Częstochowa

zobacz też:

ULGA NA DZIECKO PO ROZSTANIU RODZICÓW, ROZWODY