SUBSYDIARNY AKT OSKARŻENIA | Adwokat Częstochowa

Pokrzywdzony może działać ZAMIAST oskarżyciela publicznego – oskarżyciel posiłkowy subsydiarny – wnosząc akt oskarżenia do sądu w sprawach ściganych z oskarżenia publicznego.
Zgodnie z art. 55 kpk subsydiarny akt oskarżenia może wnieść jedynie pokrzywdzony (art. 49 § 1 KPK) w razie powtórnego wydania przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia lub umorzenia postępowania (art. 330 KPK).

„„Pokrzywdzony nie jest uprawniony do wniesienia aktu oskarżenia w trybie art. 55 § 1 k.p.k. wtedy, gdy prokurator, co prawda wydał ponowne postanowienie o umorzeniu śledztwa w danej sprawie, jednakże nie uczynił tego po uchyleniu poprzedniego postanowienia przez sąd orzekający zgodnie z przepisem art. 330 § 1 k.p.k., a po samodzielnym podjęciu prawomocnie zakończonego postępowania przygotowawczego w ramach przysługujących mu uprawnień – na podstawie art. 327 § 1 k.p.k.”. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 czerwca 2010 r. II AKz 348/10. Subsydiarny akt oskarżenia musi spełniać wymogi określone w art. 119 § 1 KPK, art. 332 KPK, art. 333 § 1 KPK. Ponadto akt oskarżony wniesiony przez pokrzywdzonego powinien być sporządzony i podpisany przez adwokata lub radcę prawnego.

Opłata od takiego aktu wynosi 300 zł (art. 640 KPK, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28.5.2003 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego, Dz.U. Nr 104, poz. 980). Sąd może w uzasadnionych okolicznościach zwolnić oskarżyciela posiłkowego od zapłaty kosztów sądowych (art. 624 § 1 KPK).

Czytaj również:

Zasady dziedziczenia po małżonku. Adwokat Częstochowa.