OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI A PRACOWNICE W CIĄŻY

Kodeks pracy zapewnia kobiecie ciężarnej szczególną ochronę przed utratą zatrudnienia. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z kobietą w okresie ciąży oraz w trakcie urlopu macierzyńskiego (art. 177 § 1 Kodeksu pracy). Wyjątek stanowi sytuacja, w której dochodzi do upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 177 § 4 Kodeksu pracy). W tych bowiem przypadkach ani ciąża, ani korzystanie z urlopu macierzyńskiego nie chroni kobiety przed wypowiedzeniem umowy o pracę.

W razie likwidacji lub upadłości firmy stosunek pracy kobiet w ciąży przestaje być chroniony. W takiej sytuacji kobietom w ciąży, które są zdolne do podjęcia pracy, ale nie zapewniono im innego zatrudnienia, przysługuje do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego (art. 30 ust. 3 ustawy zasiłkowej).

Po rozwiązaniu umowy o pracę pracownicom wydawane jest świadectwo pracy. W świadectwie pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę powinno być wskazane ogłoszenie upadłości (bądź likwidacji). Od podstawy prawnej rozwiązania umowy o pracę podanej w świadectwie pracy zależy, czy pracownice otrzymają zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, a następnie zasiłek macierzyński. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy płatnikiem świadczeń z ubezpieczeń społecznych dla byłych pracownic będzie ZUS.

Adwokat Częstochowa