Adwokat Częstochowa Rozwody i Separacje

Gdy jedno z małżonków decyduje się na wniesienie pozwu rozwodowego sąd zobligowany jest po przeprowadzeniu postepowania dowodowego wydać wyrok. Co do zasady wyrok taki będzie się różnił w zależności od sytuacji faktycznej:

  1. Małżonkowie nie posiadają dzieci lub ich dzieci są już pełnoletnie,
  2. Małżonkowie posiadają niepełnoletnie dzieci,

W pierwszym przypadku sąd w postępowaniu rozwodowym bada jedynie czy spełnione zostały przesłanki do orzeczenia pomiędzy stronami rozwodu tj. czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Wyrok w takim przypadku zawierał będzie orzeczenie o rozwodzie oraz orzeczenie o kosztach procesu.

Drugi przypadek jest troszeczkę bardziej skomplikowany. Kiedy bowiem strony posiadają niepełnoletnie dziecko/ dzieci sąd w wyroku rozwodowym poza orzeczeniem o rozwodzie oraz kosztach procesu musi orzec o tym któremu z rodziców będzie przysługiwała władza rodzicielska nad dziećmi- jednemu z rodziców lub obojgu rodzicom, a w takim przypadku sąd winien orzec o miejscu zamieszkania dzieci. Ponadto sąd musi orzec o kosztach utrzymania dzieci tj. alimentach płaconych przez jednego z rodziców na ręce drugiego z nich. Oprócz tego w braku porozumienia pomiędzy stronami sąd winien orzec o kontaktach z dziećmi tego z rodziców, u którego dzieci nie przebywają stale.

Adwokat Częstochowa rozwody i Separacje

W sytuacji natomiast, w której przed wszczęciem postępowania o rozwód w sądzie rodzinnym toczą się osobne sprawy o alimenty czy też władzę rodzicielską lub kontakty w momencie złożenia sprawy o rozwód sprawy w sądzie rodzinnym ulegają zawieszeniu gdyż to sąd prowadzący postępowanie rozwodowe władny jest ocenić również kwestię alimentów, władzy rodzicielskiej czy też kontaktów.  Sprawy te zatem nie mogą toczyć się równocześnie.

Marika Pałasińska
Adwokat Częstochowa