UMOWA KREDYTOWA WE FRANKACH SZWAJCARSKICH UZNANA ZA NIEUCZCIWĄ PRAKTYKĘ RYNKOWĄ

Za praktykę rynkową uznaje się za zaniechanie wprowadzające w błąd, jeżeli pomija istotne informacje potrzebne przeciętnemu konsumentowi do podjęcia decyzji dotyczącej umowy i tym samym powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął, w tym w szczególności zatajenie lub nieprzekazanie w sposób jasny, jednoznaczny lub we właściwym czasie istotnych informacji dotyczących produktu.

W razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej konsument, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać : naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu.

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał niedawno precedensowy wyrok (sygn. akt XXV C 590/17)  w którym na wniosek kredytobiorcy unieważnił umowę kredytu indeksowanego z Getin Banku na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że bank dopuścił się nieuczciwej praktyki rynkowej poprzez brak przedstawienia rzetelnej informacji o ryzyku związanym z zaoferowanym produktem, w tym zwłaszcza poprzez wskazanie skutków zmiany kursu waluty do historycznie wcześniej występującego poziomu 3,10 PLN/CHF, to jest, dla przedmiotowej umowy zawartej w sierpniu 2008 r. skutków wzrostu kursu o 50%. Sąd wskazał ponadto, że standardowa informacja banku przekazana kredytobiorcy a pokazująca wpływ zmiany kursu o 15% na wysokość raty spłaty kredytu dla przykładowego kredytu w wysokości 150.000 PLN na okres 15 lat nie była wystarczająca, gdyż nie oddawała rzeczywistego ryzyka wzrostu kursu, które można było wówczas przewidywać na co najmniej 50%. Powyżej opisany wyrok nie jest prawomocny, stronom przysługuje prawo odwołania się do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

 

Marika Pałasińska
Dobry Adwokat Częstochowa