SĄSIAD STRONĄ POSTĘPOWANIA W SPRAWIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Zgodnie z art. 28 ust. 2 i art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu ( który ma powstać). Obszar oddziaływania obiektu natomiast to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Innymi słowy sąsiedzi zostaną powiadomieni o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia na budowę jeżeli w opinii organu prowadzącego postępowania powstała inwestycja będzie oddziaływać na ich nieruchomości.

Przy czym Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iż niedopuszczalne jest uzależnianie przymiotu strony wyłącznie od negatywnego oddziaływania inwestycji na prawa osób trzecich, czy też od naruszenia ich interesu prawnego.

Przymiot strony postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę mają nie tylko osoby, których interes prawny zostaje naruszony planowanym zamierzeniem inwestycyjnym, ale też takie, na których nieruchomości planowane roboty budowlane mogą potencjalnie oddziaływać, nawet jeżeli oddziaływanie na określoną nieruchomość nie przekracza obowiązujących norm, a więc jest zgodne z prawem wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z 17 maja 2017 r. (II OSK 2347/15).

Adwokat Częstochowa